รับสร้างโรงงาน, ขยายโรงงาน ,Factory Builder

รับสร้างโรงงาน ขยายโรงงาน ต่อเติมโรงงาน โรงจอดรถภายในโรงงาน โรงอาหาร.สามารถทำงานในโรงงานที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety) และ ยินดีปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานที่มีอยู่.ให้บริการตั้งแต่ราคาหลักแสนจนถึงหลักล้าน

Upgrade your factory construction with our expert team specializing in expansion, remodeling, and new facility construction. We prioritize safety, adhering to your safety policy with stringent measures. What sets us apart is delivering top-notch construction within a budget-friendly framework, offering competitive pricing without compromise. From optimizing internal spaces to creating modern cafeteria areas, our services cater to your factory’s unique needs. Rooted in Thailand with a global outlook,