รับทำงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป Steel Structure

รับทำงานโครงสร้างเหล็ก Platform / Mezzine Floor / Pipe Rack / Roof Structure / Steel Structure / Pump Station Structure / Canopy พร้อมมุงหลังคา Metal Sheets และ งานอืนๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน นิคมอุตสาหกรรม และ ตามโรงงานทั่วไป เราสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัย และ กฎระเบียบของโรงงานอย่างเคร่งครัด เรามีเครื่องมือ และ บุคคลากรที่มีความชำนาญงาน พร้อมบริการ