งานขยายสำนักงานในโรงงาน เราใช้คนงานที่มีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด มีงานทำกันในช่วงที่ทุกๆที่ลำบาก ไม่ใช่แค่เรา ลูกค้าก็ลำบาก ลูกค้าเก่าขอมา เท่าทุนก็ต้องช่วยกันไปเพื่อทุกๆภาคส่วนมีการขับเคลื่อน

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: