ทาง บริษัท ตราสิน จำกัด ได้มีโอกาส ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาล โดยการรรื้อภูมิทัศน์โดยรวม และ ทำใหม่เกือบท้งหมด ใช้เพียงโครงสร้างของอาคารเดิมที่มีสภาพดี ส่วนอาคารประกอบอื่นๆรื้อหมด

ใน 3 เดือน ลองมาดูความเปลี่ยนแปลงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: